Aktuellt Om föreningen Bli medlem Byaloftet Om bygden Bilder Anslagstavlan

 

Askerödsbygdens Byförening är en ideell förening öppen för alla boende i Askerödsbygden, vars verksamhet framförallt har två syften. Det ena är anordnandet av olika former av trevliga och intressanta arrangemang och aktiviteter, som förutom sitt egenintresse också bidrar till att skapa sociala kontakter mellan bygdens invånare. Genom åren har föreningen anordnat många olika slags aktiviteter, men ett axplock ur de senaste årens verksamhet kunde bl a innehålla:

 

Det andra, inte minst viktiga, syftet med verksamheten är att representera medlemmarnas intressen i aktuella frågor av allmänt intresse, huvudsakligen gentemot myndigheter av olika slag och främst då Hörby Kommun. I detta sammanhang har föreningen genom åren behandlat många olika frågor, däribland kan nämnas:

 

Askerödsbygdens Byförening är självklart en demokratisk förening, vars högsta beslutande organ är Årsmötet. Detta väljer också styrelsen, som har nio medlemmar, varav två suppleanter. Dessutom väljs valberedning samt revisorer. Styrelsen konstituerar sig själv, och har en ordförande, vice ordförande, sekreterare samt kassör. Styrelsens medlemmar väljs på två år enligt ett rullande schema, jämna år väljs fem medlemmar, ojämna år fyra. Alla styrelsemöten protokollförs, och protokollen är offentliga. Årsmötet bestämmer också medlemsavgiften, f n 100:-/hushåll.

 

Föreningen grundades 1989 och har sedan dess varit oavbrutet aktiv. Många av bygdens invånare har genom åren aktivt engagerat sig som styrelseledamöter. Däribland förtjänar att nämnas Annika Olausson som i alla år till och med 2003 deltagit i styrelsearbetet, större delen av tiden som ordförande, och under den tiden tagit många förtjänstfulla initiativ.

 

Föreningen disponerar hela övervåningen, det s k Byaloftet, i den blå längan vid Idrottsplatsens parkering. Här finns förutom ett styrelserum dels ett kök med kyl, spis och microvågsugn och bordsplats för 16 personer, och dels en stor samlingslokal med bordsplatser för 36 personer som kan utökas ytterligare vid behov. Denna lokal kan hyras av vem som helst, pris f.n.medlemmar 200:-, icke medlemmar 300:-

 

Med Askerödsbygden menas i detta sammanhang framförallt Askeröd, Månaröd, Särvik, Gummastorp med Brorstorp, samt åtminstone den västra delen av Dala. Detta är föreningens primära verksamhetsområde, men självklart är vem som helst välkommen att bli medlem och / eller deltaga i föreningens aktiviteter. Endast medlemmar har dock rösträtt vid årsmötet.

 

Den nuvarande styrelsen har som övergripande mål för sitt arbete antagit följande principer:

Föreningen ska verka för ett bevarande av den fina miljön i trakten, både med avseende på naturvärden och de betydande kulturhistoriska värden som finns i bebyggelsen, exempelvis Askeröds ovanligt välbevarade bykärna. Samtidigt vill föreningen verka för en försiktig och väl avvägd utveckling av bygden, med syfte att å ena sidan motverka stagnation, men också om möjligt förhindra att vår trakt förvandlas till en förort eller sovstad till Malmö/Lundregionen. Exempel på en sådan utveckling kunde vara en viss blygsam nybyggnation av fristående hus, naturligtvis med rätt placering och tilltalande arkitektur. Samt etablerandet av viss aktivitet/service riktad mot besöksnäring, såsom sommarcafé, konstgalleri, bed and breakfast, och liknande. Alternativt annan småskalig företagsamhet. Dessa exempel är hämtade från den enkätundersökning som gjordes härom året, och fick alla stor andel positivt gensvar.